Qfor

Privacy

1. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring willen we u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze “WebApps” verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Management Information en haar dochterondernemingen.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op onze websites, onz platforms en onze applicaties.

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

Management Information en haar dochterondernemingen Qfor, CertUp en RepQuest worden hierna gezamenlijk “ManInfo” genoemd en zijn verantwoordelijk voor:

 

Management Information is verantwoordelijk voor de website www.maninfo.be en de applicaties scan.qfor.org en datacorner; Management Information Spain is verantwoordelijk voor de website www.maninfo.es; Q For is verantwoordelijk voor www.qfor.org; CertUp is verantwoordelijk voor de websites www.certup.be en www.audit-kmo-portefeuille.be, en de kmo-portefeuille-academy-applicatie; RepQuest is verantwoordelijk voor de platforms www.repquest.com, www.formbase.eu en www.traininginfo.be, de applicaties www.trainup.be en www.trainingroi.eu en de site www.trainup.eu.

Contactgegevens: Management Information NV Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel Bedrijfsnummer (BTW-BE) 0441 240 033 Q For GEIE Ninoofsesteenweg 1078 bus 2 1080 Brussel Bedrijfsnummer (BTW-BE) 0462 786 406 CertUp SA Ninoofsesteenweg 1078 bus 2 1080 Brussel Bedrijfsnummer (BTW-BE) 0449 917 177 RepQuest SA Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel Bedrijfsnummer (BTW-BE) 0668 359 197 Management Information Spain SL C/ Segundo Mata 1, planta 2ª, oficina 9 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), NIF: B85574440 Voor Management Information en haar dochterondernemingen – ManInfo -, unieke gegevens voor de gegevens verwerking: e-mail : privacy@maninfo.be Téléphone : +32 2 414 25 00

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

ManInfo verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:
• Identificatiegegevens • Persoonlijke kenmerken • Verbindingsgegevens (IP-adres, etc.) • Gegevens- en loopbaantrajecten • Professionele lidmaatschappen en interesses • Gegevens over gevolgde en gegeven opleidingen • Foto’s / opnamen – indien van toepassing • Opnames / Geluidsopname – indien van toepassing.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?
 

ManInfo verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring aan de “WebApps” te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de “WebApps”. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van van de “WebApps” en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

  • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
  • Zorgen voor de verwerking van bestellingen en de levering van producten en diensten
  • Zorgen voor de naverkoopdienst
  • Beheer van de contractuele relatie
  • Toestaan facturering en accountbeheer
  • Het aanbieden van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief het aanbod van nuttig informatie, nieuwsbrieven, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen, het verlenen van ondersteuning en de opvolging van klachten.
  • Verbeteren en personnaliseren van onze diensten en producten
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele of ongeoorloofde gedragingen.
  • Verzending van promotie-aanbiedingen als u dat uitdrukkelijk hebt afgesproken (direct marketing). In dit geval blijft u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken

 

Bij een bezoek op onze “WebApps” worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u onze “WebApps” bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan ManInfo en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt ManInfo zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik behalve wanneer ze worden verzameld op de invoerschermen die specifiek bedoeld zijn voor de opname in een publicatie. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen behalve met uw voorafgaandelijk goedkeuring en behalve voor de door u ingevoerde of de door u gevalideerde gegevens die bedoeld zijn voor een publicatie. ManInfo heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. WIJ GEBRUIKEN OOK COOKIES!

Tijdens een bezoek op onze “WebApps” kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.
Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.
Als u onze “WebApps” wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.


6. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

6.1. Gegarandeerd eerlijke en wettige behandeling
Uw persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt voor de legitieme doeleinden die in punt 4 worden uitgelegd. Ze worden op een passende, relevante en niet-overmatige manier verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de beoogde doelen te bereiken. Alle technische en beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om de risico’s van toegang of illegale of ongeautoriseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens te minimaliseren. In geval van inbraak in zijn computersystemen neemt ManInfo onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2. Recht van toegang
Als u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om de doeleinden van de verwerking te kennen, de betreffende categorieën gegevens, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, de criteria die zijn gebruikt om de bewaringstermijn te bepalen en de rechten die u op uw gegevens kunt uitoefenen.

6.3. Recht op rectificatie
<>Onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats dat de Gebruiker zelf de nodige wijzigingen aanbrengt in zijn “gebruikersaccount”, maar u kunt ons ook schriftelijk vragen.

6.4. Recht om te wissen (of “recht om te worden vergeten”)
U hebt ook het recht om het wissen van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen onder de volgende aannames: Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden; U trekt uw toestemming voor behandeling in en er is geen andere wettelijke basis voor behandeling; U hebt uw recht op verzet geldig uitgeoefend; Uw gegevens zijn illegaal verwerkt; Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
ManInfo beslist op basis van de hierboven genoemde criteria.

6.5. Recht op beperking van de behandeling
In bepaalde gevallen hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, met name in geval van betwisting over de juistheid van de gegevens, als uw gegevens 
illegaal zijn verwerkt, als de gegevens nodig zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of de tijd die het kost om ManInfo te verifiëren of u uw recht op verwijdering geldig kunt uitoefenen.

6.6. Recht op oppositie
U hebt ook het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. ManInfo stopt de verwerking van uw persoonlijke gegevens tenzij deze kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de behandeling die prevaleert boven uw recht om bezwaar aan te tekenen. Dit zal met name het geval zijn wanneer ManInfo door de overheid de bevoegdheid krijgt om een auditmissie uit te voeren.

6.7. Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere provider, tenzij dit technisch onmogelijk is.

6.8. Het recht om uw toestemming in te trekken
U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingshandelingen voorafgaand aan de opname.
 

7. HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een verzoek per aangetekende post sturen naar Management Information, Gegevensverwerking, Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 te 1080 Brussel of per e-mail naar privacy@maninfo.be. We zullen zo snel mogelijk reageren, en niet later dan één (1) maand na ontvangst van het verzoek.

8. MOGELIJKHEID OM EEN KLACHT IN TE DIENEN
Als u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door ManInfo, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 12/03/2024:

Noodzakelijk (3)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
ASP.NET_SessionIdforms.mailpro.comHoudt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij.SessionHTTP Cookie
CookieConsentqfor.orgSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie
PHPSESSIDqfor.orgHoudt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.SessionHTTP Cookie

Voorkeuren (1)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
_cultureforms.mailpro.comBepaalt de voorkeurstaal van de bezoeker. Hiermee kan de website de voorkeurstaal instellen bij herbezoek van de bezoeker.1 maandHTTP Cookie

Marketing (3)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
_gawww.googletagmanager.comGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.2 jaarHTTP Cookie
_ga_#www.googletagmanager.comGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.2 jaarHTTP Cookie
_gcl_auwww.googletagmanager.comGebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.3 maandenHTTP Cookie
Management Information

Ontwikkelaar van generieke en sectorspecifieke kwaliteitsnormen, innovatieve auditmethodes en audittools.

Om de onafhankelijkheid van auditactiviteiten te bewaren worden Qfor-audits in België uitgevoerd door het auditkantoor CertUp.

Ninoofsesteenweg 1078/2 - 1080 Brussel
+32 2 412 04 00 - info@maninfo.be
RPM Bruxelles TVA BE 0441 240 033