1STAP ÉÉN INFORMATIE

Telefonisch, via mail en online wordt de nodige informatie verzameld om een offerte op maat van uw organisatie op te stellen.

Contacteer ons nu voor meer informatie en een vrijblijvende offerte op maat van uw organisatie.

2 STAP TWEE OFFERTE

Op basis van de gevalideerde informatie ontvangt de organisatie een offerte op maat. Zodra de organisatie deze goedkeurt, kan de voorbereiding van start gaan.

U kunt de offerte ook online aanvragen. Klik hier voor de online offerte-aanvraag.

3 STAP DRIE OVEREENKOMST

De offerte maakt deel uit van de overeenkomst. Zodra CertUp de ondertekende overeenkomst ontvangt, wordt de webapplicatie opengesteld zodat de voorbereiding van start kan gaan.

4STAP VIER VOORBEREIDING

De organisatie vult de module DataScan online in. Voor Qfor met module ClientScan: de organisatie levert de volledige klantenlijst aan, zoals voorafgaandelijke afgesproken. De auditor voert de interviews uit.

Voor Qfor met module ProcessScan: de organisatie omschrijft haar interne processen online en zorgt voor aantoonbaarheid hiervan tijdens het auditbezoek.

5STAP VIJF AUDITBEZOEK

De auditor controleert en valideert de module DataScan. Qfor met module ClientScan: de auditor geeft feedback over het klantentevredenheidsonderzoek en controleert de volledigheid van de klantenlijst.

Qfor met module ProcessScan: de auditor voert dossiergebonden controles uit om de overeenstemming met de norm Qfor met module ProcessScan na te gaan. De auditor stelt het bezoekrapport op.

6 STAP ZES CERTIFICATIE

Op basis van de vaststellingen van de auditor neemt de Certificatiecommissie de beslissing om al dan niet een erkenning aan de doorgelichte organisatie toe te kennen .

7 STAP ZEVEN QFORSCAN & AFSLUITING

Na het auditbezoek maakt de auditor een voorlopige QforScan op dat hij ter goedkeuring voorlegt aan de organisatie. Zodra de auditor de goedkeuring ontvangt, wordt de definitieve QforScan en het definitieve certificaat opgemaakt. De organisatie ontvangt eveneens het Qfor-logo.

Resultaat van de audit

Na het auditbezoek maakt de auditor het dossier met vaststellingen over aan de Certificatiecommissie van het auditbureau. Deze Commissie komt tot het uiteindelijke resultaat van de audit. Het resultaat van de audit kan zijn:

Geslaagd

De organisatie behaalt haar erkenning voor een maximale termijn van 3 jaar.

Niet geslaagd

De organisatie behaalt haar erkenning niet omwille van een té groot aantal afwijkingen ten aanzien van de norm. De Certificatiecommissie bepaalt een periode waarbinnen de organisatie correctieve maatregelen kan doorvoeren. Een toetsing van deze maatregelen gebeurt in een opvolgingsaudit.

Voorwaardelijk geslaagd

De organisatie behaalt een erkenning op voorwaarde dat ze, binnen een periode bepaald door de Certificatiecommissie, correctieve maatregelen doorvoert. De vastgestelde afwijkingen ten aanzien van de norm zijn niet van die aard dat ze bedreigend zijn voor de dienstverlening aan de klant. De correctieve maatregelen worden getoetst in een tussentijdse audit.

Het certificaat van de organisatie wordt in digitaal formaat aangeleverd.

Publieke QforScan

Zodra een organisatie over de Qfor-certificatie beschikt, wordt een publieke QforScan opgemaakt, samen met het certificaat en het Qfor-logo.

 

Qfor is het enige kwaliteitscertificaat dat een publieke QforScan aflevert. Publiek betekent dat het opgenomen wordt in de Formbase databank en de RepQuest zoekmachine.

De QforScan geeft een objectieve weergave van de organisatie en haar doorgelichte activiteiten. De QforScan bevat ook een samenvatting van de vaststellingen die de auditor heeft gedaan tijdens het audittraject. De organisatie kan de QforScan eveneens gebruiken ter ondersteuning van haar externe communicatie.

S1

1Voorbeeld QforScan module ProcessScan

S2

2Voorbeeld QforScan module ClientScan

Benchmark

De scores van de audit maken een benchmark mogelijk tussen organisaties die eenzelfde type van meting gebruiken (module ClientScan of module ProcessScan). Een organisatie kan via deze tool haar resultaat vergelijken met de resultaten van vergelijkbare organisaties. Een positionering ten opzichte van de verschillende spelers binnen eenzelfde categorie is op die manier mogelijk.